Visie op de Zaanse linten, dijken en paden

Zaanstad werkt aan een visie voor een van de kernkwaliteiten van de gemeente: het bijzondere landschap van linten, dijken en paden. Hiervoor doen we ook een beroep op de stad.  Wat zijn jouw ervaringen met deze bijzondere plekken? Praat mee over de linten, dijken en paden en help de gemeente om tot een betere visie te komen.

Zaanstad werkt aan visie op Zaanse linten, dijken en paden

De historische linten, dijken en paden zijn kernkwaliteit van de gemeente Zaanstad en van het landschap van Laag Holland: ruimtelijke structuren met veel cultuurhistorische waarden en diversiteit aan bebouwing en functies. Ze hebben ook een directe relatie met andere kwaliteiten van Zaanstad, zoals het buitengebied en de Zaan.

Kerkbuurt, WestzaanKerkbuurt, Westzaan

Kernkwaliteit: vastgesteld door het rijk, provincie en gemeente

Het vroegere ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de kernkwaliteiten voor de verschillende Nationale Landschappen vastgelegd in de Nota Ruimte. De dijk- en lintdorpen zijn volgens deze nota een kernkwaliteit.

Iedere provincie heeft vervolgens de opdracht gekregen deze kernkwaliteiten voor haar Nationale Landschappen nader uit te werken. Dit heeft in Noord-Holland geresulteerd in een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze is opgesteld om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap te behouden en versterken. Ook hier zijn de dijken en dorpslinten gekenmerkt als kwaliteit.

Zaanstad erkent eveneens deze waarden van de historische dijken, linten en paden en heeft ze daarom aangemerkt als kernkwaliteit binnen de gemeente.

Toenemende druk 

De gemeente Zaanstad is de hoeder van de linten, dijken en paden en stelt en bewaakt vanuit die rol de norm. Tot nu toe gebeurde dat bij elke aanvraag, voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, een uitbreiding of een functiewijziging, op maat. Het gaat om een groot gebied, dus dat maatwerk kost veel tijd.

Ook groeit de vraag voor flexibel gebruik van de bestaande bebouwing. Zo willen mensen bijvoorbeeld mogelijkheden scheppen voor mantelzorg in de toekomst. Ook zijn er steeds meer vragen voor uitbreidingen en nieuwbouw: Zaanstad heeft dan ook een stevige ambitie op gebied van woningbouw.

Hoeder en bewaker: wat kan waar (en wat niet)?

Maar waar past bebouwing in de van oudsher open structuren, en waar absoluut niet? De nieuwe visie maakt de kwaliteiten en diversiteit van de dijken, linten en paden inzichtelijk. Wat moet bewaard? Hoe behouden we het bijzondere karakter? En waar is dan ruimte voor ontwikkeling of verbetering? De gemeente hoort graag hoe jij dat ziet.

Ga naar Praat mee

Tijdspad

Zaanstad werkt aan een visie op de Zaanse linten, dijken en paden. Tot en met eind maart 2018 konden alle Zaankanters via deze site en Praat mee met ons meedenken. Dat deden ze: kijk op de opbrengstpagina wat dit zoal aan waardevolle informatie opleverde.

Later in 2018 willen we de visie in concept af hebben en dan wordt hij ter inzage gelegd. Dat gebeurt via www.overheid.nl; via deze site en bij de balie op het stadhuis. Iedereen kan dan nog 6 weken lang het stuk inzien en reageren.

Alle reacties worden bekeken en de gemeente maakt duidelijk waarom ze wel of niet worden overgenomen in de visie in een 'nota van zienswijzen'.

De reacties die worden overgenomen, krijgen een plek in de visie. Daarmee wordt die definitief en daarna ook vastgesteld door de raad. Als dat is gedaan, gaat de gemeente de visie gebruiken om ontwikkelingen in de Zaanse linten, dijken en paden te begeleiden.

Typisch Zaans? Bekijk het filmpje over linten, dijken en paden!

Cynthia van den Berg en Wouter Peeters vertellen in dit filmpje waarom de linten, dijken en paden typisch Zaans zijn en waarom de gemeente een visie daarop ontwikkelt.

Ga naar Zaanstad.nl