Visie op de Zaanse linten, dijken en paden

Zaanstad werkt aan een visie voor een van de kernkwaliteiten van de gemeente: het bijzondere landschap van linten, dijken en paden. 

Verwerken van reacties op conceptvisie 'Linten, dijken, paden Krommenie', daarna voor vaststelling naar de gemeenteraad


4 mei 2023
Van 23 maart t/m 3 mei 2023 lag de conceptvisie linten, dijken en paden Krommenie ter inzage. Belanghebbenden konden tijdens die periode reageren op de conceptstukken. Nu worden de reacties verwerkt. De definitieve stukken worden daarna ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Heeft u een zienswijze ingediend, dan wordt u op de hoogte gesteld van de stukken die naar de gemeenteraad gaan. Daarin staat de reactie op uw zienswijze en of dit leidt tot een wijziging van de visie.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl

Fietsexcursies langs linten, dijken en paden 

De visie is door de gemeenteraad in september 2020 vastgesteld. Daarna heeft een uitwerking plaatsgevonden van diverse linten. Op de fiets presenteerden wij de uitkomsten daarvan, met een fietsexcursie door Assendelft. In 2019 maakten we al een fietstocht door Westzaan. In Krommenie bevinden we ons nog in een oriƫnterende fase, maar ook daar hebben we in het voorjaar van 2022 een fietstocht gehouden. Bekijk hieronder de filmreportages van Krommenie en Assendelft en Westzaan.

Fietsexcursie Krommenie 2022


Fietsexcursie Assendelft 2022Fietsexcursie Westzaan 2019

Kerkbuurt, WestzaanKerkbuurt, Westzaan

De stadse Zaan:  Westzijde en Oostzijde tussen de Wilhelminasluis en de A8)

Kernkwaliteit: vastgesteld door het rijk, provincie en gemeente

Het vroegere ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft de kernkwaliteiten voor de verschillende Nationale Landschappen vastgelegd in de Nota Ruimte. De dijk- en lintdorpen zijn volgens deze nota een kernkwaliteit.

Iedere provincie heeft vervolgens de opdracht gekregen deze kernkwaliteiten voor haar Nationale Landschappen nader uit te werken. Dit heeft in Noord-Holland geresulteerd in een Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze is opgesteld om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap te behouden en versterken. Ook hier zijn de dijken en dorpslinten gekenmerkt als kwaliteit.

Zaanstad erkent eveneens deze waarden van de historische dijken, linten en paden en heeft ze daarom aangemerkt als kernkwaliteit binnen de gemeente.

Toenemende druk 

De gemeente Zaanstad is de hoeder van de linten, dijken en paden en stelt en bewaakt vanuit die rol de norm. Tot nu toe gebeurde dat bij elke aanvraag, voor bijvoorbeeld een bouwvergunning, een uitbreiding of een functiewijziging, op maat. Het gaat om een groot gebied, dus dat maatwerk kost veel tijd.

Ook groeit de vraag voor flexibel gebruik van de bestaande bebouwing. Zo willen mensen bijvoorbeeld mogelijkheden scheppen voor mantelzorg in de toekomst. Ook zijn er steeds meer vragen voor uitbreidingen en nieuwbouw: Zaanstad heeft dan ook een stevige ambitie op gebied van woningbouw.

Hoeder en bewaker: wat kan waar (en wat niet)?

Maar waar past bebouwing in de van oudsher open structuren, en waar absoluut niet? De nieuwe visie maakt de kwaliteiten en diversiteit van de dijken, linten en paden inzichtelijk. Wat moet bewaard? Hoe behouden we het bijzondere karakter? En waar is dan ruimte voor ontwikkeling of verbetering? We vroegen het aan de inwoners. De reacties leest u hier.

Tijdspad

In het voorjaar van 2020 heeft het college van B&W de visie op de Zaanse linten, dijken en paden vastgesteld. Op 3 september 2020 is de visie vastgesteld door de  gemeenteraad.

Welke stappen zijn er al doorlopen?
In de eerste fase in 2018 konden alle Zaankanters via deze site en het digitale participatiemiddel Praatmee met ons meedenken. Dat deden ze: kijk op de opbrengstpagina wat dit zoal aan waardevolle informatie opleverde.

Vervolgens is in 2018 gewerkt aan twee eerste uitwerkingen: Westzaan (landelijk) en De Stadse Zaan (stedelijk, deel Westzijde en Oostzijde).

In 2019 gingen we voorafgaand aan besluitvorming het gesprek aan met de samenleving over deze twee uitwerkingen. 

Typisch Zaans? Bekijk het filmpje over linten, dijken en paden (2017)!

Cynthia van den Berg en Wouter Peeters vertellen in dit filmpje waarom de linten, dijken en paden typisch Zaans zijn en waarom de gemeente een visie daarop ontwikkelt.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl