Nieuws

Deelgebied Krommenie nu ook onderdeel van de visie


22 december 2023
Op 30 november 2023 heeft de gemeenteraad de tweede wijziging van de visie ‘de identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden’ vastgesteld. Daarmee is deelgebied Krommenie toegevoegd aan de bestaande visie.

Dit raadsbesluit is vanwege de referendumverordening 3 weken daarna officieel van kracht geworden.

De uitgebreide visie is terug te vinden op de documentenpagina. Daarin is nu dus ook veel informatie over de ontstaansgeschiedenis van Krommenie te vinden. Verder bevat de visie richtlijnen die de gemeente hanteert bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan.

Deelgebied Assendelft nu officieel onderdeel van de visie 


20 november 2023
Eind september 2023 heeft de gemeenteraad de eerste wijziging van de visie ‘de identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden’ vastgesteld. Daarmee is deelgebied Assendelft toegevoegd aan de bestaande visie.

Dit raadsbesluit is vanwege de referendumverordening 3 weken daarna officieel van kracht geworden.

De uitgebreide visie is terug te vinden op de  documentenpagina. Daarin is nu dus ook veel informatie over de ontstaansgeschiedenis van Assendelft te vinden. Verder bevat de visie richtlijnen die de gemeente hanteert bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan.

Verwerken van reacties op concept visie Linten, dijken, paden Krommenie, daarna voor vaststelling naar de gemeenteraad


4 mei 2023
Van 23 maart t/m 3 mei 2023 lag de conceptvisie linten, dijken en paden Krommenie ter inzage. Belanghebbenden konden tijdens die periode reageren op de conceptstukken. Nu worden de reacties verwerkt. De definitieve stukken worden daarna ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Heeft u een zienswijze ingediend, dan wordt u op de hoogte gesteld van de stukken die naar de gemeenteraad gaan. Daarin staat de reactie op uw zienswijze en of dit leidt tot een wijziging van de visie.

Heeft u vragen? Stuur een mail naar lintendijkenpaden@zaanstad.nl

Cover van visiestuk Linten, dijken, paden

College van B&W geeft conceptvisie Zaanse linten, dijken en paden Krommenie vrij voor inzage.


23 maart 2023
Het college heeft ingestemd met het concept van de visie Linten, dijken, paden Krommenie en deze wordt ter inzage gelegd vanaf 23 maart voor een periode van 6 weken voor inspraakreacties. Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van inzage reageren op de conceptstukken. Na deze periode worden de reacties verwerkt. De definitieve stukken worden daarna ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Lees meer

Lint Krommenie, foto van de Zuiderhoofdstraat Krommenie

Fietsexcursie door Krommenie en Assendelft 


9 mei 2022
De ruimtelijke structuren van de Zaanse linten, dijken en paden vertellen een prachtig verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de Zaanstreek. Bij elkaar bieden zij belangrijke cultuurhistorische kwaliteiten. Kwaliteiten die behouden moeten blijven. Sterker nog: die versterking behoeven.

Gemeente Zaanstad heeft deze kwaliteiten vastgelegd in de visie ‘De identiteit van Zaanstad - Linten, dijken en paden’. Deze visie is door de gemeenteraad in september 2020 vastgesteld. Daarna heeft een uitwerking plaatsgevonden van diverse linten, zoals Westzaan en Assendelft. De uitkomsten daarvan presenteren we in de vorm van fietsexcursies. Daarbij horen we ook graag van u wat u als belangrijke kwaliteiten ziet. En wellicht kent u nog plekjes of verhalen die het geheel kunnen verrijken.

Gaat u mee op fietsexcursie? 

Op de fiets over de Krommeiedijk in Krommenie

Gemeenteraad stelt visie op de linten, dijken en paden vast


3 september 2020
De visie ‘De identiteit van Zaanstad - Linten, dijken en paden’ is vastgesteld door de gemeenteraad. Met de visie worden inspiratie, informatie en richtlijnen voor ruimtelijke ontwikkelingen in deze gebieden gegeven. 

De eerste twee gebiedsuitwerkingen van de visie zijn nu vastgesteld: voor Westzaan en voor de Stadse Zaan. Westzaan heeft een landelijk karakter en de Stadse Zaan een stedelijk karakter. Bij beide gebieden komt een aantal grote, ruimtelijke opgaven van de gemeente voor. Voortaan kunnen in deze twee gebieden de ruimtelijke kwaliteiten van erfgoed, stedenbouw, landschap en ontwerp van de openbare ruimte & infrastructuur beter in samenhang worden geborgd. Daarmee bereiden we ons voor op de komende Omgevingswet. De onderliggende methodiek stelt ons in staat ook bij andere linten, dijken en paden de ‘ruimtelijke waarden’ te borgen bij nieuwe initiatieven.

De betreffende stukken vindt u op de Documenten-pagina.

Cover van het document De identiteit van Zaanstad, Linten, dijken en paden

College van B&W stelt visie Zaanse linten, dijken en paden vast


20 juni 2020
In het voorjaar van 2020 heeft het college van B&W de visie op de Zaanse linten, dijken en paden vastgesteld. De naam van de visie is: ‘De identiteit van Zaanstad - Linten, dijken en paden’. Ook heeft het college de onderliggende cultuurhistorische verkenning vastgesteld.

Volgende stap: visie naar de raad

Na de zomer van 2020 wordt de visie door de raad behandeld. Wanneer deze is vastgesteld, zullen de stukken gepubliceerd worden op de website.

Foto van een typisch Zaans landschap met linten, dijken en paden.

Geslaagde fietsexcursies langs bijzondere plekken


3 juli 2019
Op 14 en 15 juni werd de ‘historische binnenstad’ van Zaanstad ontdekt op de fiets. Met een goed fietsweertje trapten de deelnemers er lustig op los langs de linten van Westzaan of de Stadse Zaan. De laatste betreft de Westzijde en Oostzijde tussen de Wilhelminasluis en de A8. Tijdens de fietstocht kregen de deelnemers uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de Zaanstreek, maar konden zij ook laten weten wat zij zelf belangrijk vinden aan het behoud van de linten, dijken en paden in Zaanstad. Bekijk ook het filmpje hiernaast.

Zaanstad werkt aan een visie op de linten

De gemeente is hoeder en bewaker van de linten, dijken en paden en dus verantwoordelijk voor welke ontwikkelingen in de linten wel en niet passen. Daarom werkt Zaanstad aan een visie. Geen enkel lint, dijk of pad is hetzelfde: daarom zijn nu twee verschillende prototypen uitgewerkt. Een voor het lint in het landelijke Westzaan, en een voor de Stadse Zaan. Aan de hand van deze prototypen willen we graag in gesprek met de stad. Deze fietsexcursie is daar een voorbeeld van. Heeft u ook ideeën? Ga dan naar de pagina Praat mee!


Het verhaal van de Zaanse linten delen met Vereniging Zaans Erfgoed

23 mei 2019

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van Stichting Zaans erfgoed, waar alle organisaties die actief zijn op het gebied van Zaans erfgoed voor zijn uitgenodigd, mochten wij een toelichting geven op het project van de linten. In een vol Weefhuis te Zaandijk namen we de zaal mee in de opdracht: de cultuurhistorische basis en de steden- bouwkundige uitwerking van de eerste twee deelgebieden, Westzaan en de Stadse Zaan.

We kregen enthousiaste reacties op de inspanningen van de gemeente en de zorgvuldigheid waarmee we de kernwaarden van deze gebieden in beeld brengen. Opmerkingen uit de zaal varieerden van ‘hoe vertaal je deze visie naar een bestemmingsplan?’ tot ‘kijk nog eens goed naar een aantal jaartallen’. Zo werden wij ter plekke scherp gehouden door een grote groep Zaankanters met passie voor cultuurhistorie en dus ook voor de Zaanse linten, dijken en paden.

Het moment ging samen met een feestelijke ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door wethouder Groothuismink namens de Gemeente Zaanstad en de Vereniging Zaans Erfgoed.

Ontdek de “historische binnenstad” van Zaanstad: ga mee fietsen!


2 mei 2019
De ruimtelijke structuren van de Zaanse linten, dijken en paden zijn eigenlijk de ‘historische binnenstad’ van Zaanstad. Wie zich erin verdiept, ontdekt de ontstaansgeschiedenis van de Zaanstreek.
De gemeente Zaanstad werkt aan een visie op deze bijzondere plekken. Twee prototypen zijn nu bijna klaar: een voor het lint in Westzaan en een voor de Stadse Zaan (Westzijde en Oostzijde tussen de Wilhelminasluis en de A8).

Aanmelden voor de fietsexcursie

Gaat u met ons mee op excursie naar Westzaan of naar de Stadse Zaan? We gaan  vrijdag 14 juni van 14:00 tot 17:00 uur naar het lint in Westzaan.
Op zaterdag 15 juni staat een fietsexcursie gepland van 10:00 tot 13:00 uur op fietsexcursie naar de Stadse Zaan.

Klik hier voor meer informatie

Op bezoek bij... Historische Vereniging Wormerveer

Vanuit het project Zaanse linten, dijken en paden waren we begin 2019 op bezoek bij de Historische Vereniging Wormerveer.  We spraken af met archivaris Loes van Horssen voor een kijkje in de keuken en om te zien of we ons lintenproject konden verrijken. En hoe! We ontdekten dat we nog lang niet alle paden van Wormerveer op ons netvlies hebben! Sommige van die paden bestaan niet meer, maar er is ook een relatief nieuw pad, het Eucalyptuspad. Daarnaast heeft de vereniging heel veel detailinformatie over de hofjes, paden en pakhuizen; over bedrijven die er zaten en families die er woonden. Teveel informatie voor ons project, maar prachtig voor liefhebbers van de Wormerveerse geschiedenis.

Weafbeelding van een schilderij: Wormerveer in de 18e eeuw tegen met daarop pad, sloot, sluis en bebouwing.We kwamen ook een prachtige verbeelding van Wormerveer in de 18e eeuw tegen met daarop pad, sloot, sluis en bebouwing.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl