Praat mee over Zaanse linten, dijken en paden

Deel je kennis over de Zaanse paden, linten en dijken met de gemeente Zaanstad

Typisch Zaans: linten, dijken en paden

De Zaanse linten, dijken en paden zijn voor Zaanstad wat de historische binnenstad voor veel andere Nederlandse steden is. Het gaat om bijzondere, vaak oude plekken die veel vertellen over hoe de stad of het gebied is ontstaan.

Wat de Zaanse combinatie van linten, dijken en paden bijzonder maakt, is dat er geen vergelijkbare gemeente is; de lange bebouwingslinten zijn zelfs uniek in de wereld.

Kerkbuurt in Assendelft in 1910De kerkbuurt in Assendelft in 1910-1920Gesprek met de stad: cultuurhistorische verkenning

De unieke structuur van de linten, dijken en paden willen we graag behouden. De  gemeente is bezig de kwaliteiten in deze gebieden te beschrijven en een visie en afwegingskader te maken hoe we deze kwaliteiten kunnen behouden bij de ontwikkelingen die in de gemeente plaatsvinden. Ook in gesprek met de stad: delen bewoners, ondernemers en andere partijen de kwaliteiten zoals wij ze zien? Hebben ze daarop ook aanvullingen? Bekijk de opbrengst van de gesprekken tot nu toe, die over de cultuurhistorische verkenning gingen:

Naar de opbrengst

Criteria

Bij reacties op de cultuurhistorische verkenning gaven we als kader mee dat dit een verhaal is - of moet worden-  over de hoofdlijnen rond linten, dijken en paden. De informatie moest dus ook op hoofdlijnen zijn. Ook vroegen wij je om, als je informatie aanleverde, ook aan bronvermelding te doen. Aanvullingen op andere thema's waren vrij.

Hoe gaat het nu verder met de visie?

We merken dat het onderwerp van de Zaanse linten enthousiast wordt ontvangen bij bewoners en gebruikers dus we willen dat enthousiasme verder gaan inzetten om de visie nog sterker te maken. Voor een aantal plekken in de nu uitgewerkte gebieden gaan we daarom in de eerste helft van 2019 excursies organiseren waarbij onze specialisten met mensen in het gebied in gesprek gaan over ruimtelijke kwaliteit; over ontwikkelingen die er wel en niet kunnen of wel of niet zijn geslaagd. Meer informatie daarover volgt. Meedoen?

Stuur een e-mail!

Wat gebeurt er met je bijdrage?

De gemeente gaat graag verder in gesprek over wat Zaankanters de kwaliteiten vinden van 'hun' Zaanse linten, dijken en paden. Vakspecialisten bekijken alle input die bij ons binnen is gekomen. Zij beoordelen of de informatie geschikt is om op te nemen in de visie. Als dat niet zo is, zullen ze ook beargumenteren waarom dat het geval is. We berichten daarover via deze website.

Opbrengst

Thema: bouwen in de landelijke linten

De landelijke lintdorpen kernmerken zich onder andere door karakteristieke bebouwing direct aan het lint en op veel plekken door openheid en mooie doorzichten naar het achterland. Dit zijn belangrijke kwaliteiten voor de gemeente.

Op deze plekken krijgen we als gemeente veel aanvragen voor bouwinitiatieven. We wilden van bewoners weten welke mogelijkheden zij zien om te bouwen en verdichten aan de landelijke linten, zonder dat de kwaliteit van open uitzicht wordt aangetast.

Doorkijkje aan het Westzaanse lint


Thema: geschiedenis van de linten

Om de cultuurhistorische waarden van de historische linten, dijken en paden binnen de gemeente Zaanstad te bepalen, stellen we een cultuurhistorische verkenning op. Dat doen onze vakspecialisten samen met medewerkers van andere organisaties die veel met de linten, dijken en paden te maken hebben, zoals de provincie bijvoorbeeld.

Maar: ook inwoners van Zaanstad hebben veel kennis over de geschiedenis van het gebied. Daarom hebben we het concept voor de Cultuurhistorische verkenning breed gedeeld om aanvullingen op te halen. Dat heeft goeie reacties opgeleverd die we hebben verwerkt.

Ook hebben we uitgelegd waarom sommige reacties niet bruikbaar zijn.

Lees de cultuurhistorische verkenning (.pdf, 20 MB)


Thema: typisch Zaans?

Wat maakt de Zaanse linten, dijken en paden nu een typisch Zaanse kwaliteit? Op deze vraag hebben we als gemeente Zaanstad vanuit onze vakkennis een antwoord. Maar hoe zie jij dat? Wat maakt wonen aan de linten, dijken en paden voor jou mooi? Wat maakt het eigen? Ervaar je beperkingen die vastzitten aan de bescherming van deze kwaliteiten door de gemeente?

Thema: openbare ruimte

Overal in de linten, dijken en paden kom je openbare ruimte tegen. Deze is dus heel bepalend voor de beleving van deze typisch Zaanse gebieden. De openbare ruimte wordt door iedereen gebruikt, bijvoorbeeld om van de ene plek naar de andere te gaan. Er staan ook veel objecten in, zoals palen, borden, drempels, parkeervakken, verkeerslijnen, bomen en bestrating. Die objecten, kleuren en materialen maken dat mensen de openbare ruimte soms als druk, rommelig of onoverzichtelijk ervaren.

Hoe ervaar jij de openbare ruimte binnen de Zaanse linten, dijken en paden? Vind je de inrichting belangrijk of juist niet? Wat van die ruimte moeten we zo houden en wat mag of moet anders? En hoe zou dat dan anders moeten?

Middel WestzaanMiddel, Westzaan

Thema: paden

De Zaanse paden zijn  bijzondere plekken vanuit oogpunt van cultuurhistorie en stedenbouw. Uitgangspunt van de gemeente is dan ook om te sturen op de kwaliteiten die horen bij deze paden bij het vormgeven van toekomstige bouwopgaven in de stad. Hoe kijken bewoners van deze paden aan tegen hun woonomgeving?

VaartdijkVaartdijk, Krommenie

Hoe wordt de visie definitief?

In de eerste fase in 2018 konden alle Zaankanters via deze site en Praat mee met ons meedenken. Dat deden ze: kijk op de opbrengstpagina wat dit zoal aan waardevolle informatie opleverde.

Vervolgens is in 2018 gewerkt aan twee eerste uitwerkingen: Westzaan (landelijk) en De Stadse Zaan (stedelijk, deel Westzijde en Oostzijde).

In 2019 gaan we voorafgaand aan besluitvorming het gesprek aan met de samenleving over deze twee uitwerkingen. Voor de zomer van 2019 worden de uitwerkingen voor Westzaan en de Stadse Zaan aangeboden aan het bestuur voor besluitvorming.

Vervolgens wordt dat besluit ter inzage gelegd. Dat gebeurt via www.overheid.nl; via deze site en bij de balie op het stadhuis. Iedereen kan dan nog 6 weken lang het stuk inzien en reageren.

Alle reacties worden bekeken en de gemeente maakt duidelijk waarom ze wel of niet worden overgenomen in de visie in een 'nota van zienswijzen'.

De reacties die worden overgenomen, krijgen een plek in de visie. Daarmee wordt die definitief en daarna ook vastgesteld door de raad. Als dat is gedaan, gaat de gemeente de visie in deze twee gebieden gebruiken om ontwikkelingen in de Zaanse linten, dijken en paden te begeleiden.

Vervolgens bekijkt de gemeente in welk tempo en volgorde de andere gebieden binnen de Zaanse linten, dijken en paden kunnen worden uitgewerkt.

Hoog contrastGa naar Zaanstad.nl